centrum aletti

Stanovy
"Centrum Aletti Velehrad - Roma"
v Olomouci (CAVR)

I. Povaha a cíl "Centra Aletti Velehrad - Roma"

1. Apoštolské dílo Tovaryšstva Ježíšova CAVR je bezprostředně závislé na zbožné nadaci téhož jména, legitimně zřízené generálním představeným Tovaryšstva Ježíšova, vybavené kanonickou a občan-skou právní subjektivitou a řízenou předloženými Stanovami a kanonickými a civilními předpisy, které se jí týkají.

2. Cíl nadace, který sleduje prostřednictvím apoštolského díla CAVR, je následující:
a) Je studijním a výzkumným střediskem , zaměřeným k podnícení dialogu mezi kulturami a náboženstvími v nové Evropě. Vychází z cyrilometodějské tradice, z duchovního dědictví jak Západu, tak Východu, a to v duchu ekumenismu.
b) Je místem setkání a spolupráce mezi křesťany, a tím podněcuje k nové evangelizaci v Evropě.
c) Nabízí pomoc místní církvi, především na úseku duchovní formace.

3. k dosažení tohoto cíle CAVR rozvíjí následující činnost a jí podobnou:
a) CAVR se řídí uceleným programem studia pramenů a kořenů evropského křesťanství; jejich aktuálností pro novou evangelizaci.
b) Vlastním způsobem života a práce CAVR je základní studium a výzkum v oblasti vzájemných osobních vztahů, aby se tak vědecká práce nikdy neoddělila od života a osoby.
c) Činnost CAVR se rozvíjí způsobem pro něj vlastním, který je charakterizován provázáním práce a života. Takže se vždy dává přednost, jedinému zdroji setkání církví a kultur.
d) CAVR pořádá sympózia, přednášky a vědecké semináře a účastní se podle možností také jiných činností, blízkých jeho zaměření.
e) CAVR usiluje o setkání a dialog vytvořením sítě přátel a spolupracovníků, kteří s "Centrem" sdílejí jeho zaměření a způsob života.
f) Jak pro větší společenství, tak i v rovině osobní, nabízí CAVR aktualizaci duchovních otázek vysokoškolským studentům, laikům angažovaným v evangelizaci, jakož i formátorům, animátorům a řeholním osobám.
g) CAVR může nabídnout rovněž studijní a výzkumné pobyty těm, kteří ideály Centra Aletti přijali za své.
h) CAVR se věnuje multimediální publikační činnosti.
i) Podle vlastního řádu CAVR nabízí svým uživatelům knihovnu a informační databázi.
j) Návrhy činností musí být upřesněny v ročních plánech.

4. Nadace bude mít své sídlo na Křížkovského 2, 772 00 Olomouc 2. Sídlo může být kdykoliv změněno kompetentními orgány nadace.

II. Řízení, zastoupení a vedení


5. Nadace a apoštolské dílo od ní odvozené jsou bezprostředně vedeny ředitelem a jeho zástupcem. Ti jsou jmenováni provinciálem České provincie SJ, a té rovněž přísluší základní vedení a dohlížení nad dílem.

6. Ředitel, a v jeho nepřítomnosti (absence, nemoc, smrt nebo jakékoliv jiné zaneprázdnění) zástupce ředitele, zákonně zastupuje nadaci.

7. Ředitel je odpovědný za přípravu a realizaci programu činnosti, za vedení a řízení CAVR podle Stanov "Centra".

8. Konkrétní návrhy jsou stanoveny v ročních programech CAVR, ve spolupráci s Centrem Aletti v Římě a potvrzeny provinciálem České provincie SJ.

9. Způsob vnitřní a vnější kontroly je stanoven vlastními normami SJ.

10. Ředitel má svůj poradní sbor, jmenovaný na návrh ředitele provinciálem České provincie SJ.

11. Úkolem poradního sboru je vyjadřovat mínění, reflexe, podněty a kritické postřehy k dílu a povzbuzovat k bratrskému dialogu, který poté umožňuje komunitní rozlišování.

12. Poradnímu sboru nepřináleží rozhodování.

13. CAVR je tvořen společenstvím jezuitů, kteří jsou k dílu "Centra" určeni. Při vedení tohoto díla mohou spolupracovat s Bohu zasvěcenými osobami nebo laiky, s nimiž tvoří pracovní tým Centra Aletti.

III. Správa majetku a řízení


14. Nadace může movitý i nemovitý majetek a vlastnická práva jakéhokoliv druhu získávat, vlastnit a hospodařit s nimi, a to všemi způsoby práva přirozeného i pozitivního.

15. Počáteční vlastnictví nadace tvoří právo užívání budovy na Křížkovského 2, 772 00 Olomouc 2, postoupené olomouckým Arcibiskupstvím (Metropolitní kapitulou sv. Václava v Olomouci), a to podle nájemní smlouvy mezi ním a Českou provincií SJ.

16. Finanční příjmy nadace - přicházející z různých zdrojů - jsou určeny výhradně k financování činnosti a k ostatním potřebám apoštolského díla CAVR.

17. Česká provincie SJ jedná při uzavírání nájemních smluv k nemovitostem a ve věci právních úkonů trvalé povahy jménem Centra Aletti.

18. Správa majetku Nadace se řídí vlastními normami SJ, tomu určenými, a to ve smyslu kanonického práva (CIC kán. 1279-1289) a použitelnými normami práva civilního.

19. Ředitel nechť předloží každý rok provinciálovi ke schválení vyúčtování ekonomického hospodaření po jeho uzavření a předběžný rozpočet pro rok následující.

IV. Vztahy s jinými institucemi


20. CAVR je přičleněno k "Výzkumnému a studijnímu «Centru Ezio Aletti» Papežského orientálního institutu v Římě (Centro Aletti v Římě). Afilace je blíže určena prováděcím předpisem, uzavřeným mezi provinciálem České provincie SJ a ředitelem Centra Aletti v Římě.

21. CAVR rozvíjí činnost ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a s dalšími církevními či kulturními institucemi a sdruženími.

V. Změna Stanov


22. v případě, bude-li to nezbytné, navrhne provinciál generálnímu představenému SJ vhodné změny Stanov nadace, buď na žádost ředitele (který vyslechnul svůj poradní sbor), nebo z vlastní iniciativy, poté, co vyslechnul ředitele.

VI. Zánik nadace


23. Nadace zaniká pouze v případě, že bude legitimně zrušena generálním představeným SJ (nebo, podle CIC kán. 120, § 1, tím, že sto roků nebude vyvíjet činnost). Provinciál, poté, co slyšel mínění ředitele a jeho poradního sboru, navrhne generálnímu představenému zrušení nadace, a to v případě trvalé nemožnosti rozvíjet činnost nezbytnou pro dosažení jejího cíle.

24. Zbylý majetek nadace v okamžiku zániku bude (na návrh provinciála) věnován generálním představeným na další apoštolská díla České provincie SJ.

o centru aletti tým knihovna nakladatelství refugium tomáš špidlík