Služebníci Ježíšova Velekněžského Srdce

Služebníci Ježíšova Velekněžského Srdce je společenství věřících, jehož hlavním posláním je modlitba a oběť za kněze. Toto poslání pramení ze všeobecného kněžství udělovaného člověku ve křtu, proto se mohou stát Služebníky lidé všech stavů a povolání, včetně kněží služebných nebo řeholníků, nejčastěji však laiků. SJVS rozvíjejí dar všeobecného kněžství, v němž odpovídají na touhu Ježíšova Velekněžského Srdce, svěřenou církvi v dnešní době. Toto poslání není konkurencí povolání, které je člověku Bohem svěřeno, spíše tvoří “povolání v povolání”, v němž člověk ve spolupráci s Božím Duchem kreativně nalézá možnosti, jak ještě hlouběji odpovídat na Boží lásku. SJVS se za kněze modlí a obětují svobodně a zcela podle svých možností a stavu, tak jak je k tomu individuálně vede sám Pán. Služebníci dozrávají do modlitby srdce a svůj život Pánu odevzdávají v tom smyslu, že On může vstupovat do každého detailu jejich života. V rámci SJVS nalezne každý mnoho dalších “podoblastí”, za které se lze modlit, každý podle toho, jak se k tomu více cítí být volán – za nenarozené děti (coby zmařená kněžská povolání), za nová kněžská a řeholní povolání, za seminaristy, novokněze, kněze v krizi, kněze ve farnostech, řeholní kněze, biskupy, kardinály, za kněze obecně i jmenovitě… A Ježíš potom bere pod svou ochranu všechny jejich ostatní starosti. Zvláštním způsobem jsou SJVS povolání k lásce k papeži Františkovi.

Počátky společenství SJVS sahají k roku 2008, kdy se malá skupina osob kolem s. Kateřiny Klosové, pokračovatelky díla matky Stanislavy Ermstové, začala modlit a obětovat za kněze. V současné době se Služebníci rozrostli na počet sedmi tisíc lidí, nejčastěji z České a Slovenské republiky, ale v jednotlivcích také z Polska, Itálie, Belgie, Rakouska, Španělska, USA, Číny. Společenství Služebníků Ježíšova Velekněžského Srdce je skrze dílo olomouckého Centra Aletti a duchovní odkaz kardinála Špidlíka provázáno s Tovaryšstvem Ježíšovým: ignaciánská spiritualita tvoří jejich identitu a trvalý zdroj inspirace. Členové Centra Aletti (jezuité Pavel Ambros, Michal Altrichter a sestry Luisa Karczubová, Kateřina Klosová, Anna Lexmaulová) se věnují Služebníkům především v exerciciích, duchovních cvičeních, duchovním doprovázení, publikační činností nakladatelství Refugium a dalšími aktivitami v duchu svých stanov.